วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวังผา จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
ร่วมกับกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และรณรงค์หยุดการเผาพื้นที่การเกษตรในตำบลแบบปลอดการเผา   
ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬาตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 


วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วย พอ.สว.

กศน.อำเภอท่าวังผา ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 
โดยนำกิจกรรมสาธิตอาชีพการทำขนมไข่นกกระทา กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
และนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ณ บ้านสันติสุข ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560


วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

กศน.อำเภอท่าวังผา ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวังผา และ กศน.ตำบลทั้ง 10 แห่ง
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอท่าวังผา 
โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล นายอำเภอท่าวังผา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด 
และได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากหน่วยงาน และร้านค้าต่างๆ


วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวังผา ร่วมกับ กศน.ตำบลจอมพระ
มอบตะกร้านิทานเคลื่อนที่ และขนมสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมพระ ในวันที่ 13 มกราคม 2560


วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย ณ ม่วงชาต

กศน.อำเภอท่าวังผา โดยการนำของนายมนัส มะโน ผู้อำนวยการ
ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดน่านและร้านม่วงชาต จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 
โดยฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ สอนการทำขนมถั่วแปป บัวลอยสมุนไพร วุ้นมะพร้าว 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยให้บริการแก่ประชาชนฟรี เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 
ณ ร้านม่วงชาต ศูนย์เรียนรู้และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “ม่วงชาต - สู่ความพอเพียงและยั่งยืน”